คอมโพสิตแพตเทิร์น

คอมโพสิตแพตเทิร์น (Composite pattern) เป็นดีไซน์แพตเทิร์น ที่จัดโครงสร้างของอ็อบเจกต์ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกันและเป็นส่วนประกอบย่อยๆ ของระบบใหญ่ให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ คลาสผู้ใช้สามารถปฏิบัติต่อส่วนต่างๆ ของคอมโพสิตในแบบเดียวกันโดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นส่วนปลายหรือส่วนกลางของแผนผังต้นไม้ ตัวอย่างเช่นโครงสร้างของบทความหนึ่งๆ แบ่งเป็นหลายๆ ย่อหน้า แต่ละย่อหน้ายังแบ่งย่อยต่อไปได้เป็นประโยค คำ และตัวอักษรในที่สุด วัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ จากใต้ผืนแผ่นดิน ปกติขุดที่ตัวแหล่งแร่หรือสายแร่ที่อยู่ใต้ดิน วัสดุทั่วไปที่สกัดได้ แร่โลหะ ได้แก่

Read more

คลาส (คอมพิวเตอร์)

ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส (class) คือต้นแบบที่กำหนดคุณสมบัติและพฤติกรรมการทำงานของอ็อบเจกต์ทึ่ถูกสร้างมาจากคลาสนั้นๆ องค์ประกอบของคลาสมีสองส่วนหลักได้แก่1.ข้อมูล (data) หรือ คุณสมบัติ (property) สำหรับเก็บข้อมูลในการทำงานหรือบอกสถานะปัจจุบันของอ็อบเจกต์ ตัวอย่างเช่น คลาสชนิดบัญชีธนาคารสามารถมีข้อมูลคือ เลขที่บัญชี, ชื่อเจ้าของบัญชี, และยอดเงินปัจจุบัน2.พฤติกรรมการทำงาน (method หรือ function) เป็นส่วนรับคำสั่งและทำงานตามคำสั่งนั้น เช่นคลาสบัญชีธนาคารจากตัวอย่างข้างบนอาจจะมีฟังก์ชันสำหรับฝากและถอนเงินจากบัญชี

Read more

การดีบั๊ก

การดีบั๊ก (debugging) หรือ การแก้จุดบกพร่อง คือการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนโปรแกรมที่ช่วยในการดีบั๊ก เรียกว่า ดีบั๊กเกอร์ (โปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่อง) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

Read more

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบเปิด

การเชื่อมโยง JDBC-ODBC ประกอบด้วยตัวขับ JDBC ที่ใช้ตัวขับ ODBC ในการติดต่อกับฐานข้อมูล ตัวขับนี้จะแปลการเรียกเมท็อดใน JDBC ให้เป็นการเรียกฟังก์ชันใน ODBC ปกติแล้วนักเขียนโปรแกรมจะใช้การเชื่อมโยงนี้เมื่อฐานข้อมูลไม่มีตัวขับ JDBC ซึ่ง Sun Microsystems ได้ใส่การเชื่อมโยงนี้ไว้ใน JVM แต่ถ้ามีตัวขับ JDBC

Read more

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programming) หรือเรียกให้สั้นลงว่า การเขียนโปรแกรม Programming) หรือ การเขียนโค้ด (Coding) เป็นขั้นตอนการเขียน ทดสอบ และดูแลซอร์สโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอร์สโค้ดนั้นจะเขียนด้วยภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมต้องการความรู้ในหลายด้านด้วยกัน เกี่ยวกับโปรแกรมที่ต้องการจะเขียน และขั้นตอนวิธีที่จะใช้ ซึ่งในวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น การเขียนโปรแกรมถือเป็นเพียงขั้นหนึ่งในวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมจะได้มาซึ่งซอร์สโค้ดของโปรแกรมนั้นๆ โดยปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของ ข้อความธรรมดา

Read more

เทร็ด

เทร็ด (thread ศัพท์บัญญัติว่า สายโยงใย) คือหน่วยการทำงานย่อยที่อยู่ในกระบวนการ มีการแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ ในกระบวนการนั้น ๆ จุดประสงค์ของเทร็ดคือการเรียกใช้ซีพียูให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทร็ดทำให้การทำงานของโปรแกรมง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีประโยชน์ต่อระบบที่มีซีพียูหลายตัว หรือซีพียูที่มีหลายแก่น เพราะสามารถเรียกใช้เทร็ดหลายเทร็ดได้พร้อม ๆ กัน joker123 คลาส (Class)ใดๆที่เติมเต็มสามารถตัวจัดสรรหน่วยสามารถเป็นเสมือนตัวจัดสรรหน่วยความจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Read more