โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี Accounting Software) เป็นโปรแกรมประยุกต์ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลทางบัญชี โดยประกอบไปด้วยฟังก์ชัน ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ บัญชีแยกประเภท ระบบขาย ระบบซื้อ และรายงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เครื่องมือวัด เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัด ปริมาณทางกายภาพ ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ, การประกันคุณภาพ และ วิศวกรรม,

Read more

โปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่องกนู

โปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่องกนู หรือ GNU Debugger นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า GDB เป็นโปรแกรมดีบักเกอร์ของโครงการกนู ทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ สนับสนุนภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาซี, ซีพลัสพลัส, เอดา และ ฟอร์แทรน เป็นต้น GDB

Read more

โปรแกรมเชื่อมโยง

ในบริบทวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเชื่อมโยง หรือ ลิงเกอร์ (linker , link editor) เป็นโปรแกรมสำหรับประกอบไฟล์ออบเจกต์ที่สร้างโดยตัวแปลโปรแกรมขึ้นเป็นโปรแกรมเดี่ยวที่สามารถดำเนินงานได้ (ไฟล์เอกซ์คิวต์)บนเครื่องเมนเฟรมของไอบีเอ็ม เช่น OS/360 เรียกโปรแกรมเชื่องโยงว่าตัวแก้ไขการเชื่อม (linkage editor)บนยูนิกซ์ คำว่าตัวโหลด (Loader) ใช้ในความหมายเดียวกันกับโปรแกรมเชื่อมโยง เนื่องจากไม่สามารถแยกแยะกระบวนการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นในขณะแปลโปรแกรมและขณะที่โปรแกรมดำเนินการได้อย่างชัดเจน ในบทความนี้ใช้ศัพท์ว่าการเชื่อมโยงสำหรับการเชื่อมโยงที่เกิดในกระบวนการแปลโปรแกรม

Read more

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมเชื่อมโยง เนื่องจากไม่สามารถแยกแยะกระบวนการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นในขณะแปลโปรแกรมและขณะที่โปรแกรมดำเนินการได้อย่างชัดเจน ในบทความนี้ใช้ศัพท์ว่าการเชื่อมโยงสำหรับการเชื่อมโยงที่เกิดในกระบวนการแปลโปรแกรม และใช้ศัพว่าการโหลดสำหรับการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นในขณะโปรแกรมดำเนินการไฟล์ออบเจกต์คือส่วนของโปรแกรมที่ประกอบไปด้วยรหัสโปรแกรมภาษาเครื่องและข้อมูลอื่นๆ สำหรับการเชื่อมโยง ข้อมูลได้ในการเชื่อมโยงเก็บอยู่ในรูปสัญลักษณ์ 2 ชนิด joker123 สัญลักษณ์ส่งออก (Defined symbol, exported symbol) ใช้บ่งบอกถึงฟังก์ชันและตัวแปรซึ่งมีอยู่ในไฟล์ออบเจกต์นั้นและส่วนโปรแกรมอื่นๆ สามารถเรียกใช้ได้ สัญลักษณ์นำเข้า (Undefined symbol, imported

Read more

แบบจำลองน้ำตก

ทฤษฎีแบบจำลองน้ำตก ( Waterfall Model) เป็นการศึกษาถึงความเหมาะสม กำหนดปัญหา หรือการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะเน้นศึกษาใน 5 ประการ คือ1.ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค (Technical Feasibility) – ศึกษาด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

Read more

บั๊กซอฟต์แวร์

บั๊กซอฟต์แวร์ ( software bug) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า บั๊ก หรือ จุดบกพร่อง หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้น ๆ เอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำว่า

Read more