ต้นไม้ (โครงสร้างข้อมูล)

ต้นไม้ (Tree) เป็น แบบชนิดข้อมูลนามธรรม ประเภทหนึ่ง มีลักษณะการเรียงเป็นกิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกไป จะไม่มีวงวน (loop) โยงในสมาชิกตัวต่างๆ โดยสมาชิกจะถูกเก็บไว้ในประเภทข้อมูลชนิดวัตถุ (Object) หรือโครงสร้าง (Structure) เรียกว่าปม (node) ซึ่งจะมีตัวแปรซึ่งเก็บตัวชี้ (Pointe r) ไปยังปมอื่นๆได้ ต้นไม้ถูกใช้ในการจัดการข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้

Read more

เซต (โครงสร้างข้อมูล)

เซต (Set) หมายถึงแบบชนิดข้อมูลนามธรรมที่ไม่อนุญาตให้ซ้ำกัน แต่ไม่เรียงลำดับสมาชิก เซตจึงถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบความซ้ำกันของข้อมูล เซตมีจุดเด่นในการไม่อนุญาตให้ซ้ำกัน อาจใช้ตรวจสอบการซ้ำกันของข้อมูล นอกจากนั้นแล้วเงื่อนไขการไม่ซ้ำกันนี้ ทำให้การจัดการข้อมูลนั้นจัดการได้ง่าย และเข้าถึงอย่างรวดเร็ว เช่นต้นไม้ค้นหามีความเร็วเป็น O(log n)ส่วนตารางแฮชนั้นมีความเร็วในการเข้าถึงเป็นO(1)โครงสร้างข้อมูลที่เป็นเซต ได้แก่ ต้นไม้ค้นหาและตารางแฮช เพียงแต่ต้นไม้จะเก็บข้อมูลที่เปรียบเทียบได้ (Comparable) เท่านั้น ส่วนตารางแฮชไม่มีเงื่อนไขนี้ เมื่อกล่าวถึงลิงก์

Read more

ชนิดข้อมูลแบบบูล

ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูลแบบบูล ( Boolean data type) หรือ ชนิดข้อมูลแบบตรรกะ เป็นชนิดข้อมูลแบบหนึ่ง เก็บค่าได้เพียง 2 ค่าคือ ค่าจริงและค่าเท็จ ใช้ในการเก็บค่าความจริงและดำเนินการแบบพีชคณิตบูลีน ชื่อบูลนี้มาจากจอร์จ บูลซึ่งได้นิยามระบบพีชคณิตบูลีนขึ้นภาษาคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักมีชนิดข้อมูลแบบบูลเป็นชนิดข้อมูลพื้นฐาน เช่น ภาษาซีพลัสพลัส เป็นต้น ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

Read more

จำนวนจุดลอยตัว

ในทางคอมพิวเตอร์ จำนวนจุดลอยตัว ( floating point) คือระบบแทนจำนวนชนิดหนึ่ง ซึ่งจำนวนนั้นอาจมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเกินกว่าที่จะแทนด้วยจำนวนเต็ม เนื่องจากจำนวนต่าง ๆ สามารถเขียนแทนด้วยเลขนัยสำคัญ (mantissa) จำนวนหนึ่งโดยประมาณ และเปลี่ยนสเกลด้วยเลขชี้กำลัง (exponent) ฐานของสเกลปกติจะเป็น 2, 10 หรือ 16 เป็นต้น

Read more

ตัวชี้ฟังก์ชัน

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวชี้ฟังก์ชัน ( function pointer) เป็นโครงสร้างชนิดหนึ่งที่ชี้ไปยังอีกฟังก์ชันหนึ่ง ซึ่งรองรับโดยภาษาโปรแกรมรุ่นที่สามหลายภาษา เช่น พีแอล/วัน ภาษาโคบอล ภาษาฟอร์แทรน และภาษาเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น ภาษาซีพลัสพลัส ภาษาดี เป็นต้น ตัวชี้ฟังก์ชันสามารถใช้เรียกฟังก์ชันและส่งค่าพารามิเตอร์ ในภาษาต่าง ๆ ได้

Read more

ซับรูทีน

ในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซับรูทีน ( subroutine) เป็นลำดับของคำสั่งโปรแกรมที่กระทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และถูกรวมกันเป็นหนึ่งหน่วย หน่วยนี้สามารถใช้ในโปรแกรม ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่งานนั้น ๆ จะเข้าไปกระทำ โปรแกรมย่อยอาจถูกกำหนดขึ้นภายในโปรแกรมต่าง ๆ หรือถูกกำหนดแยกอยู่ในคลัง (library) ที่โปรแกรมหลายโปรแกรมสามารถเรียกใช้ ในแต่ละภาษาโปรแกรม ซับรูทีนชุดหนึ่งอาจเรียกว่า กระบวนงาน (procedure)

Read more

คำหลัก (การเขียนโปรแกรม)

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำหลัก คือคำหรือตัวระบุที่มีความหมายเฉพาะสำหรับภาษาโปรแกรมหนึ่ง ๆ ความหมายและสัญกรณ์ของคำหลักทำให้เกิดความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างภาษาหนึ่งกับภาษาหนึ่ง ในหลายภาษาที่มีภาวะแวดล้อมคล้ายกัน อย่างเช่นภาษาซีกับภาษาซีพลัสพลัส คำหลักถือว่าเป็นคำสงวนที่ระบุรูปแบบวากยสัมพันธ์ คำต่าง ๆ ใช้สำหรับโครงสร้างการควบคุมการทำงานของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น if, then, else เหล่านี้เป็นคำหลัก และในภาษาเช่นนี้ คำหลักไม่สามารถนำมาใช้ตั้งชื่อตัวแปรหรือฟังก์ชันได้ แต่ในทางตรงข้าม มีบางภาษาอย่างเช่นโพสต์สคริปต์เปิดเสรีต่อแนวคิดดังกล่าว

Read more

คำสงวน

ในภาษาคอมพิวเตอร์ คำสงวน (หรือคำบ่งชี้สงวน) คือคำที่ไม่สามารถใช้เป็นตัวระบุ เช่นชื่อของตัวแปร ฟังก์ชั่น หรือลาเบล คำสงวนถูกนิยามตามไวยากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ และอาจจะมีหรือไม่มีความหมายก็ได้ หนึ่งในคำที่มักสับสนกับคำสงวน คือคีย์เวิร์ด (keyword) ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายพิเศษตามแต่บริบท ชื่อที่พบได้ในไลบรารีมาตรฐาน (standard library) แต่ไม่ถูกรวมมาในภาษาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ทั้งคำสงวนและคีย์เวิร์ด ทั้งนี้วลี “คำสงวน”

Read more